วางระบบท่อระบายน้ำบ้าน

เดินท่อวางท่อเมนบ้านเนื่องจากท่อทรุดท่อแตกน้ำออกท่อสาธาระณะ ไม่ได้น้ำท่วมเวลาฝนตก น้ำขังน้ำเน่าเหม็น หรือ มีรากไม้เข้าไปขวางทำน้ำ